شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای قطبش ، پُلاریزاسیون ، قطبی ، ناقطبی ، کووالانسی ، یونی ، گشتاور ، دو قطبی ، مُمان ، دو قطبی ، حلّال ، دبای ، کاتیون ، آنیون ، مولکول ، فلز ، واسطه ،
ممان دو قطبی

قطبش یا پُلاریزاسیون (polarization)

این اثر را اوّلین بار « دبای » (Debye) در رابطه با القای قطبیّت به وسیله مولکول قطبی در یک مولکول غیر قطبی کشف کرد . بیان می کند که : هر مولکول غیر قطبی و یا یون نامتقارن ( ...