شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای اثر ، اصل ، یون ، مشترک ، پیوند ، لوشاتلیه ، محلول ، سدیم کلرید ، نمکم طعام ، هیدروکلریک اسید ، هیدروسولفوریک اسید ، یونش ، تفکیک ، درجه یونش ، تعادل ، یونی
اثر یون مشترک

اثر یون مشترک(ion effect)

این اثر به گونه ای به اصل لوشاتُلیه و اثر غلظت مربوط است که در مورد تعادل های یونی مطرح شده است و مفهوم آن چنین می باشد « هرگاه در یک تعادل یونی مقداری از یک ترکیب یونی را ...